REGULAMIN GRY I REZERWACJI QUEST HUNT WARSZAWA z dnia 01.05.2015 r. („Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji, zasady gry oraz zasady bezpieczeństwa usług organizowanych przez firmę Filip Szwejser – Pracownia Usług Niebanalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 323/6 (03-838).
1.2. Gra organizowana jest w pomieszczeniach („Pokojach”) znajdujących się w budynku („Lokalu”) przy ul. Grochowskiej 323 lok. U-3 w Warszawie.
1.3. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
1.4. Przystąpienie do gry oznacza akceptację Regulaminu.
1.5. Osoby przebywające w Lokalu, a niekorzystające z oferty Quest Hunt Warszawa, zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi Lokalu.

2. Uczestnictwo i płatności

2.1. Korzystanie z oferty Quest Hunt jest odpłatne.
2.2. Płatności można dokonać poprzez system PayPal, przelewem bankowym, kartą lub osobiście (gotówką) w Lokalu.
2.3. Ceny podane na stronie questhunt.pl są cenami brutto.
2.4. Minimalny wiek pozwalający na udział w grze to 12 lat. W przypadku młodszych uczestników warto skontaktować się telefonicznie, aby upewnić się czy mogą wziąć udział w grze. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w grze w towarzystwie przynajmniej jednej osoby dorosłej.

3. Rezerwacja

3.1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową questhunt.pl w zakładce „REZERWACJE”, telefonicznie pod numerem +48 792 672 341 lub osobiście w Lokalu.
3.2. W celu rezerwacji należy podać:
a. wybrany Pokój,
b. datę i godzinę,
c. dane osoby rezerwującej (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz nazwę drużyny),
d. metodę płatności,
zaznaczyć akceptację niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem „Rezerwuj teraz”.
3.3. Użytkownik po dokonaniu rezerwacji otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia poprzez wiadomość e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.

4. Vouchery

4.1. Zakupu Vouchera dokonać można w siedzibie Quest Hunt w godzinach jego otwarcia lub poprzez stronę questhunt.pl.
4.2. W przypadku wybrania opcji przesyłki drogą pocztową, voucher zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny.
4.3. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
4.4. Nie ma możliwości przedłużenia ważności Vouchera.

Ogólne zasady gry

1. Gra odbywa się w Pokoju o ustalonej linii fabularnej.
2. Gra polega na wydostaniu się z Pokoju poprzez rozwiązanie ciągu zagadek zręcznościowo-logicznych, prowadzących do otwarcia drzwi.
3. Rozwiązywanie zagadek nie wymaga używania siły fizycznej (niszczenia przedmiotów itp.).
4. Czas gry to 60 minut.
5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Quest Hunt.
6. Przebieg gry jest monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia znajdującego się w Lokalu.
7. Każdy Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.

Bezpieczeństwo

1. W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w tym również z telefonów komórkowych.
2. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów do Lokalu i Pokoi.
3. Zakazuje się brania udziału w grze pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych mogących powodować zaburzenie sprawności psychofizycznej.
4. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne oraz wszelkie inne schorzenia, na które wzięcie udziału w grze mogłoby mieć negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczestnika.
5. Quest Hunt nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze mimo wyżej opisanego zakazu.
6. Quest Hunt nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe z winy Uczestnika, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych wskutek niestosowania się do przedstawionych zasad bezpieczeństwa gry.
7. W przypadku naruszenia przedstawionych zasad bezpieczeństwa Uczestnik może zostać usunięty z Lokalu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za grę.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Dane osobowe

1. Podane przez Uczestnika dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Filip Szwejser – Pracownia Usług Niebanalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Oświadczenia dotyczące danych osobowych mogą zostać przez Uczestnika w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email info@questhunt.pl.
3. Osoba, która rezerwuje Pokój bądź wysyła zapytanie na adres info@questhunt.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu Uczestnika z obsługą Quest Hunt.

Close Menu
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com